XƯỞNG SƠN SỐ 4 CÔNG TY MẠC TÍCH

Hạng mục thi công : Thi công hệ thống thông gió