CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG LÀM VIỆC & STUDIO KỲ HÒA

Hạng mục thi công:

  • Lắp đặt hệ thống điện,
  • Lắp đặt hệ thống điện thoại,
  • Lắp đặt hệ thống mạng,
  • Lắp đặt hệ thống điều hòa,
  • Lắp đặt hệ thống chống sét…..